Bahagian Perancangan Strategik

A. OBJEKTIF
Membantu menjadinyatakan wawasan untuk memajukan kawasan Johor Tenggara menerusi aktiviti Perancangan, Pelarasan, Pelaporan, Pemantauan serta Penilaian ke atas pelaksanaan program-program dan aktiviti-aktiviti pembangunan fizikal dan sosial. Penumpuan diberikan kepada Bandar-bandar baru, pusat-pusat penempatan dan kampung-kampung tradisional yang melibatkan penyediaan prasarana, kemudahan-kemudahan awam dan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan institusi serta usaha-usaha untuk merapatkan jurang digital antara penduduk luar Bandar dengan bandar.

B. FUNGSI

  1. Merancang dan menggubal dasar-dasar, strategi dan pendekatan pembangunan di kawasan Johor Tenggara.
  2. Merancang dan menyelaras program-program pembangunan yang dilaksanakan di kawasan Johor Tenggara
  3. Menyelaras pelaksanaan projek-projek dan program-program pembangunan khususnya bagi perancangan peruntukan di bawah program lima tahun agensi.
  4. Menjadi urus setia penyediaan dan pelaksana Petunjuk Prestasi Utama KEJORA
  5. Menjadi urus setia kepada program-program kajian KEJORA.
  6. Mengumpul dan menguruskan maklumat dan data-data asas mengenai kependudukan dan projek-projek pembangunan bagi kegunaan perancangan, pelaporan dan penilaian.
  7. Menyediakan laporan tahunan, laporan-laporan lain secara berkala dan nota-nota taklimat bagi kegunaan dan rujukan pihak-pihak berkepentingan.
  8. Memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kepada pelbagai sumber peruntukan.
  9. Melaksanakan kajian penilaian outcome dan impak program/projek pembangunan KEJORA.

C. AKTIVITI UTAMA

Aktiviti Utama Bahagian Perancangan Strategik

Bil Aktiviti Utama Pihak Lain Yang Terlibat Sistem Semasa
1. Merancang dan menggubal dasar-dasar, strategi dan pendekatan pembangunan • Masyarakat Setempat
• Agensi Kerajaan
• Agensi Swasta
• Tiada
2. Merancang dan menyelaras program-program pembangunan • Agensi Pelancongan
• Agensi Kerajaan
• Agensi Swasta
• Tiada
3. Menyelaras pelaksanaan projek-projek dan program pembangunan • Masyarakat Setempat
• Agensi Kerajaan
• Tiada
4. Mengumpul dan mengurus data-data mengenai kependudukan dan projek pembangunan • Masyarakat Setempat
• Agensi Kerajaan
• Tiada
• (*akan menggunakan Sistem Pangkalan Data Wilayah KEJORA)
5. Memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan • Agensi Kerajaan • SPP II
6. Memantau pencapaian KPI KEJORA • Semua Bahagian • Tiada

D. PRODUK DAN PERKHIDMATAN

Produk dan Perkhidmatan Bahagian Perancangan Strategik

Bil Produk/Perkhidmatan Kumpulan Sasar
1. Penggubalan dasar dan strategi pembangunan • Stakeholder KEJORA
• Pelanggan KEJORA
2. Penyelarasan program-program pembangunan
3. Pengurusan maklumat dan data-data mengenai kependudukan dan projek pembangunan
4. Penyediaan laporan tahunan dan laporan lain secara berkala untuk rujukan pihak-pihak berkepentingan
5. Pemantauan pelaksanaan projek-projek pembangunan • Pelanggan KEJORA
• Pengurusan KEJORA
• Stakeholder KEJORA
6. Pemantauan pencapaian dan pelaksanaan KPI KEJORA • Pengurusan KEJORA
• Semua Bahagian
• Stakeholder KEJORA
7. Kajian penilaian outcome dan impak program/projek pembangunan KEJORA