Unit Audit Dalam

LATAR BELAKANG

Unit Audit Dalam (UAD) merupakan satu fungsi bebas, yang memberi kepastian dan khidmat perundingan secara objektif untuk menambah nilai dan mempertingkatkan tahap operasi organisasi. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1979, Surat Pekeliling Am Bil.3 Tahun 1998 dan Pekeliling Perbendaharaan Bil.9 Tahun 2004 telah menetapkan supaya setiap Kementerian dan Agensi menubuhkan UAD masing-masing. Selaras dengan kuasa tersebut, UAD Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) ditubuhkan secara rasminya pada tahun 2001. Sejak dari awal penubuhan, UAD bertanggungjawab terus kepada Pengurus Besar KEJORA bagi memastikan kebebasan dan keberkesanannya.

Skop UAD meliputi penyemakan dan penilaian ke atas aktiviti dan operasi organisasi, anak syarikat dan syarikat subsidiari berkepentingan. Bidang tugas UAD seperti berikut:

 1. Mengkaji kebolehpercayaan dan keberkesanan sistem kewangan serta kawalan dalaman organisasi;
 2. Mengkaji tahap pematuhan kepada segala dasar, undang-undang, peraturan dan arahan yang berkuatkuasa;
 3. Mengkaji aktiviti organisasi diuruskan secara berhemat, cekap dan berkesan;
 4. Mengkaji aset dan kepentingan organisasi dilindungi dari segi kehilangan, penipuan dan penyelewengan;
 5. Memberi nasihat / pandangan mengenai kawalan dalaman terhadap semua sistem termasuk sistem teknologi maklumat;
 6. Mengkaji proses penilaian risiko di organisasi sekiranya pengurusan telah diwujudkan.


PERANAN DAN FUNGSI

UAD bertanggungjawab bagi menjalankan audit pengurusan kewangan dan audit prestasi. Audit Pengurusan Kewangan merangkumi pemeriksaan terhadap sistem kewangan, kawalan dalaman dan rekod kewangan untuk menentukan sama ada perbelanjaan, hasil, aset dan stor telah diurus mengikut undang-undang, peraturan dan arahan yang berkaitan. Manakala Audit Prestasi pula merangkumi penilaian terhadap aktiviti sesebuah organisasi untuk menentukan matlamatnya telah dicapai dan sumber digunakan secara berhemat, cekap dan berkesan. Pengauditan UAD meliputi semua Bahagian/Unit di KEJORA.

Fungsi UAD seperti berikut:

 1. Menyediakan Rancangan Tahunan UAD
 2. Melaksanakan Proses Pengauditan
 3. Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Audit KEJORA
 4. Menyediakan Laporan Tahunan UAD

KUASA UAD 

AKP LKW 2010 para 12.7 menyatakan kuasa yang diberikan kepada UAD seperti berikut : –

 1. Boleh meminta sesiapa pun untuk memberi sebarang penjelasan atau maklumat yang diperlukan semasa menjalankan tugas auditan dan penyiasatan;
 2. Boleh melakukan carian dan / atau mendapatkan buku / dokumen / rekod atau cabutan daripada buku / dokumen / rekod di pejabat auditi;
 3. Berhak menyemak segala rekod, buku, fail, minit, dokumen perakaunan, wang tunai, setem, sekuriti, stor atau harta benda lain yang tertakluk kepada auditan;
 4. Boleh merujuk kepada seseorang pegawai Lembaga atau pegawai awam berkenaan perkara yang sedang diaudit; dan
 5. Boleh menjalankan auditan sama ada dengan makluman atau secara pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa.