header-inner-1
header-inner-3
header-inner-4
header-inner-5
header-inner-6
header-inner-7
BANNER-INNER
KORPORAT

Bahagian Teknologi Maklumat

kosong
E-mel: kosong
No. Telefon: 07-8843000
OBJEKTIF
 1. Membangun dan mengurus selia teknologi maklumat yang berkesan sebagai input kepada pihak pengurusan dalam melaksanakan dasar dan mengatur strategi bagi mempertingkatkan taraf hidup dan sosio ekonomi penduduk di wilayah KEJORA
 2. Membentuk masyarakat yang mampu memanfaatkan ICT untuk tujuan kesejahteraan hidup.
 3. Menilai dan melaporkan kemajuan pelaksanaan projek-projek pembangunan ICT kepada pengurusan KEJORA dan Kementerian.

Perancangan Dan Koordinasi

 1. Menilai, memberikan maklumbalas dan mencadangkan projek pengkomputeran jabatan mengikut perkembangan ICT.
 2. Merancang, mereka bentuk, membangun dan menyelaras aplikasi Laman Web Rasmi KEJORA dan aplikasi multimedia.
 3. Mengurus penyediaan kertas cadangan projek yang berkaitan sistem aplikasi utama dan sokongan termasuk kewangan dan sumber manusia.
 4. Memantau pembangunan aplikasi dan penyelenggaraan sistem dengan kerjasama vendor yang telah dilantik.
 5. Urusetia Jawatankuasa Teknikal Komputer dan Jawatankuasa Pemandu Komputer.

Penyelenggaraan dan Penyelarasan Sistem

 1. Menyelaras dan menyenggara Laman Web Rasmi KEJORA.
 2. Menyenggara dan memberi khidmat nasihat kepada pengguna untuk sistem bukan yang dibangunkan oleh KEJORA seperti SAGA, SPPII dan HRMiS.
 3. Menyenggara dan memberi khidmat nasihat kepada sistem aplikasi di KEJORA.
 4. Menyelaras dan melaksanakan latihan untuk pengguna sistem.

Unit Operasi Teknikal, Rangkaian dan Pembangunan Aplikasi

 1. Pentadbir Rangkaian dan Keselamatan ICT
  • Bertanggungjawab menentukan keselamatan rangkaian, sistem dan peralatan ICT sentiasa di tahap terkawal.
  • Mengurus dan mentadbir semua pangkalan data.
  • Mengurus penyediaan kertas cadangan projek yang berkaitan pusat data.
  • Menyelaras, mentadbir dan menyenggara server e-mel.
  • Mengurus, menyelaras dan menyelia pentadbiran rangkaian komunikasi (LAN dan WAN).
 2. Operasi dan Bantuan Teknikal
  • Memberikan bantuan teknikal dari segi perkakasan dan perisian – Helpdesk.
  • Menyelaras penyenggaraan infrastruktur IT (perkakasan, perisian dan network) KEJORA.
  • Menyelaras dan mengurus perolehan dan pelupusan perkakasan dan perisian ICT KEJORA.
  • Menyelaras latihan/kursus/seminar ICT dalaman dan luaran untuk anggota KEJORA.
  • Merancang dan melaksanakan persembahan multimedia dan audio visual.
  • Melaksanakan aktiviti back-up sistem dan data secara berjadual.
 3. Pembangunan Sistem
  • Merancang pembangunan sistem di KEJORA.
  • Membangun dan menguruskan sistem semasa.
  • Memastikan sistem semasa digunapakai oleh anggota KEJORA.
  • Melaksanakan latihan penggunaan sistem.
 4. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat(ISMS)
  • Merancang dan melaksana dasar keselamatan ICT KEJORA dan ISMS ISO/IEC 27001:2013.
  • Memantau pelaksanaan ISMS di KEJORA.
  • Melaksana dan menyelaras audit dalaman dan Audit SIRIM.
  • Mengemaskini prosedur yang berkaitan dengan skop ISMS.
  • Menyemak keperluan ISMS dari masa ke semasa.
  • Menyelaras Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISMS.