Bahagian Hartanah

A. OBJEKTIF

a) Melaksanakan tugas-tugas mendapatkan hak milik tanah daripada Kerajaan Negeri bagi tujuan pembangunan projek-projek perumahan, perindustrian, pelancongan, pertanian dan projek kemudahan awam.
b) Memberi perkhidmatan kepada bahagian-bahagian di KEJORA dalam melaksanakan projek pembangunan seperti menyediakan perakuan Serah Balik Kurnia Semula (SBKS)

B. FUNGSI

Unit Tanah

 1. Penyedian kertas kerja permohonan tanah bagi kelulusan Lembaga pengarah KEJORA.
  • Pembangunan Perumahan / Bangunan
  • Pembangunan Kawasan Perindustrian
  • Pembangunan Kawasan Pertanian
  • Pembangunan Kawasan Pelancongan
  • Pembangunan Kawasan Kemudahan Awam
  • Pembangunan Kawasan Oleh Agensi Kerajaan
 2. Penyediaan kertas kerja permohonan dan perakuan tanah kepada Pengarah Tanah dan Galian (PTG) bagi kelulusan Kerajaan Negeri
 3. Menyimpan daftar hak milik tanah bagi urusan :
  • Pindah milik Tanah / Lot – Borang 14A
  • Pajakan Tanah – Borang 15A
  • Gadaian Tanah / Lot – Borang 16A
  • Sewaan / LPS / TOL – Borang 4A
  • Tanah rizab SUK di bawah penyelenggaraan KEJORA
 4. Penguatkuasaan sekatan-sekatan kepentingan, syarat-syarat hak milik sebagaimana yang dikehendaki oleh Kanun tanah Negara ( Bahagian tujuh KTN )
 5. Penyediaan kerja-kerja ukur parameter dan menanam batu sempadan.
 6. Merancang dan menyelaras pembangunan tanah dalam kawasan atau Wilayah KEJORA dengan Pejabat Tanah Daerah dan Jabatan-Jabatan Teknikal yang lain.

Unit Perumahan

 1. Pentadbiran dan penjualan rumah di Bandar Baru KEJORA dan kampung Tradisional
 2. Penyediaan jual beli rumah:
  • Pindah milik rumah
  • Gadaian
  • Pelepasan Gadaian
 3. Kutipan bayaran dan penguatkuasaan tunggakkan Rumah Kos Rendah dan Kampung Tradisional KEJORA.
 4. Penyelenggaraan dan pembaikan rumah-rumah dalam sewaan.
 5. Perjanjian jual beli Rumah Kedai.