header-inner-1
header-inner-3
header-inner-4
header-inner-5
header-inner-6
header-inner-7
BANNER-INNER
KORPORAT

Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO)

kosong
E-mel: kosong
No. Telefon: 07-8843000
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI KESELAMATAN ICT (ICTSO) LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA)

Mengurus keseluruhan program-program keselamatan ICT KEJORA;
Menguatkuasakan Dasar Keselamatan ICT KEJORA;
Memberi penerangan dan pendedahan berkenaan Dasar Keselamatan ICT KEJORA kepada semua pengguna;
Mewujudkan garis panduan, prosedur dan tatacara selaras dengan keperluan Dasar Keselamatan ICT KEJORA;
Menjalankan pengurusan risiko;
Menjalankan audit, mengkaji semula, merumus tindak balas pengurusan agensi berdasarkan hasil penemuan dan menyediakan laporan mengenainya;
Memberi amaran terhadap kemungkinan berlakunya ancaman berbahaya seperti virus dan memberi khidmat nasihat serta menyediakan langkah – langkah perlindungan yang bersesuaian;
Melaporkan insiden keselamatan ICT kepada Pasukan Tindak Balas Insiden Keselamatan ICT (GCERT) MAMPU dan memaklumkannya kepada CIO dan CERT KPLB;
Bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dalam mengenal pasti punca ancaman atau insiden keselamatan ICT dan memperakukan langkah-langkah baik pulih dengan segera;
Memperakui proses pengambilan tindakan tatatertib ke atas pengguna yang melanggar Dasar Keselamatan ICT KEJORA; dan
Menyedia dan melaksanakan program kesedaran mengenai keselamatan ICT.