Unit Perundangan

OBJEKTIF

 1. Memastikan kepentingan KEJORA sentiasa terpelihara daripada sebarang tindakan perundangan oleh pihak luar.
 2. Memastikan tindakan yang diambil ke atas pihak luar  dapat memelihara kepentingan KEJORA daripada sebarang tindakan perundangan.
 3. Memastikan proses atau semua aktiviti yang dilaksanakan adalah mematuhi peruntukan undang-undang Malaysia yang digunapakai oleh KEJORA.

FUNGSI

 1. Khidmat Nasihat Perundangan.
 2. Dokumentasi Perjanjian dan Suratcara Perundangan.
 3. Litigasi.

KHIDMAT NASIHAT PERUNDANGAN

 1. Memberi khidmat nasihat kepada Pengurusan sama ada secara lisan atau bertulis mengikut keadaan tertentu.
 2. Mendapatkan khidmat nasihat secara bertulis daripada Panel Peguam yang dilantik berhubung sesuatu isu yang dibangkitkan.

DOKUMENTASI PERJANJIAN DAN SURATCARA PERUNDANGAN

 1. Menyediakan draf Perjanjian samada sewaan, pajakan, pinjaman dan sebagainya menurut arahan yang diterima.
 2. Mengarahkan panel peguam menyediakan draf perjanjian sama ada sewaan, pajakan, pinjaman dan sebagainya menurut arahan yang diterima.
 3. Menyemak draf perjanjian yang disediakan oleh panel peguam.
 4. Menyediakan draf akhir berdasarkan pandangan dan ulasan Bahagian.
 5. Menguruskan dan menyempurnakan Borang Pindahmilik, Gadaian, pelepasan gadaian, pajakan serta lain-lain borang yang berkaitan dengan tanah.
 6. Merekod dan menyimpan dokumen perjanjian KEJORA.

LITIGASI

 1. Meneliti dan menyemak sesuatu kes tuntutan sebelum diserahkan kepada peguam untuk dibawa ke mahkamah.
 2. Memberi arahan kepada panel peguam untuk memulakan tindakan undang-undang kepada individu atau syarikat sama ada melalui tindakan saman atau melalui lain-lain cara yang sesuai.
 3. Meneliti dan menyemak kes KEJORA disaman sebelum diserah kepada pihak peguam untuk pembelaan.
 4. Memberi arahan kepada panel peguam untuk memfailkan pembelaan bagi pihak KEJORA
 5. Memantau perjalanan kes yang melibatkan KEJORA terutamanya KEJORA sebagai Defendan.
 6. Memantau prestasi panel peguam yang mengendalikan sesuatu kes untuk KEJORA.
 7. Mengeluarkan notis-notis tuntutan perundangan.
 8. Menghadirkan diri ke Mahkamah sebagai pemerhati bagi pihak KEJORA